Soal-Soal

PAKET UJIAN NASIONAL

Pelajaran   : KIMIA

Waktu        : 120 Menit

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat ! Jangan lupa Berdoa dan memulai dari yang mudah .

 

1.     Unsur X dengan konfigurasi electron 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 dan mempunyai 17 netron. Notasi yang tepat untuk unsur X adalah…..

a.

b.

c.

d.

e.

 

2.     Unsur    dapat membentuk ion dengan muatan + 2 , Konfigurasi electron yang tepat adalah ….

a. 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d9

b. 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d9 4s2

c.  1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d10 4s1

d.  1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d10 4s2

e.  1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d10 4s2 4p1

 

3.     Konfigurasi elektron unsur X = 1S2 2S2 2p6 3S1 . Bila unsur X berikatan dengan unsur     maka rumus kimia senyawa yang terbentuk dan jenis ikatan nya berturut – turut adalah ….

a.    XY    , ionik

b.    X2Y   , ionik

c.    XY2 , ionik

d.   XY2 , kovalen

e.   X2Y   , kovalen

 

4.     Unsur   dalam tabel periodik terletak pada golongan dan periode secara berurutan adalah  …..

a.    VIII B, 4

b.    VIII A , 3

c.    VI B, 3

d.   VI B, 4

e.    VI A, 3

 

5.     Perhatikan data sifat fisi beberapa  senyawa berikut: :

 

Senyawa Daya Hantar Listrik Kelarutan dalam air
P Lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik Larut
Q Larutannya dapat menghantarkan listrik larut
R Tidak dapat menghantarkan arus listrik Tidak larut
S Larutannya menghantarkan arus listrik Larut
T Tidak dapat menghantarkan arus listrik Larut dalam air

 

Senyawa yang mempunyai jenis ikatan ionik dan kovalen polar berturut-turut adalah….

a.    P dan Q

b.    P dan R

c.    Q dan R

d.   Q dan S

e.    R dan T

 

6.     Sebanyak 19,2 gram tembaga tepat beraksi dengan larutan asam nitrat, sesuai dengan persamaan reaksi :

3 Cu(s)+8 HNO3(ag) à 3 Cu(NO3)2(ag) + 2 NO2(g) + 4 H2O(l)

volume gas NO2 yang dihasilkan pada O 0C, 1 atm adalah …(Ar Cu= 64; C= 12; H=1)

a.    4,48 L

b.    7,50 L

c.    11,25 L

d.   15,00 L

e.    89,60 L

 

7.     Pembakaran  gas etuna , C2H2 , sesuai dengan persamaan reaksi :

C2H2(g) + 02(g) à  CO2(g) +  H2O(g). (Belum setara)

Perbandingan volume C2H2 dan O2 adalah ….

a.    1 : 2

b.    1 : 4

c.    2 : 3

d.    2 : 5

e.    5 : 4

 

8.     Perhatikan persamaan reaksi pembentukan suatu gas berikut ini:

3 Cu(s)+8 HNO3(aq) à 3 Cu(NO3)2(aq) + 2 NO2(g) + 4 H2O(l)

Nama zat yang tidak terlibat dalam persamaan reaksi tersebut adalah ….

a.    Asam nitrat

b.    Tembaga (II) nitrat

c.    Nitrogen dioksida

d.   Nitrogen oksida

e.    air

 

 

9.         Diketahui data hasil percobaan uji elektrolit beberapa larutan sebagai berikut :

 

Larutan Lampu Gelembung Gas
Terang Redup Padam Ada Tidak
A     Ö   Ö
B   Ö   Ö  
C Ö     Ö  

 

Berdasarkan tabel,  urutan bertambahnya kekuatan daya hantar listrik yang tepat  adalah….

a.  A, B, C

b.  A, C, B

c.  C, A, B

d.  C, B, A

e.  B, A, C

 

10.     Diketahui tabel trayek pH dan warna beberapa larutan indikator serta hasil pengujian pH suatu larutan sebagai berikut :

 

Indikator Trayek Hasil Pengamatan
pH Perubahan Warna
Metil merah 4,2 – 6,3 Merahh – kuning Kuning
Phenolftalein 8,3 – 10,0 Tidak berwarna – merah Tidak berwarna
Brom timol biru 6,0 – 7,6 Kuning – biru Biru

 

Berdasarkan tabel tersebut, pH larutan yang diuji adalah ….

a.  > 10,0

b.  6,3 <pH < 8,3

c.  6,3 < pH < 10,0

d.  7,6 < pH < 8,3

e.  7,6 < pH < 10,0

 

11.   Pada titrasi 10 ml larutan H2SO4 dengan larutan NaOH 0,1 M diperoleh konsentrasi H2SO4 sebesar 0,2 M, maka volume NaOH yang diperlukan sebanyak…..

a.  20 ml

b.  40 ml

c.  60 ml

d. 80 mL

e. 100 mL

 

12.   Diketahui tabel data larutan asam dan basa sebagai berikut :

 

No Volume ( mL ) Larutan Asam Volume ( mL ) Larutan Basa
1

2

3

4

5

100

100

100

200

200

HCl 0,2 M

H2SO4 0,2 M

H3PO4 0,2 M

CH3COOH 0,1 M

CH3COOH 0,1 M

100

100

300

100

100

NaOH  0,2 M

Ca(OH)2 0,2 M

NH4OH 0,2 M

NaOH 0,1 M

NH4OH 0,1 M

 

Bila larutan asam dan basa tersebut dicampurkan, maka campuran yang termasuk larutan penyangga adalah  nomor…..

a.    1

b.    2

c.    3

d.   4

e.   5

 

 

 

13.   Jika 100 ml larutan CH3COOH 0,2 M (Ka = 10-5) dicampurkan dengan 100ml larutan NaOH 0,2 M, maka pH larutan yang terjadi adalah…

a.  5

b.  6

c.  7

d. 8

e.  9

 

14.   Diketahui 5 gambar pencampuran 2 buah senyawa berikut :

0,003 M

Pb(NO3)2

400 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 M

Pb(NO3)2

400 ml

 

  0,000025 Ml

Pb(NO3)2

400 ml

 

  0,001 M

Pb(NO3)2

400 ml

 

  0,0015 M

Pb(NO3)2

400 ml

 

 

 

100 ml             100 ml            100 ml              100 ml             100 ml

Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4

0,003 M           0,003 M          0,003 M            0,003 M           0,003 M

 

 

I                     II                   III                     IV                     V

Jika diketahui Ksp PbSO4 = 2,0 x 10-8, maka campuran yang tidak menghasilkan endapan adalah campuran nomor….

a.  I

b.  II

c.  III

d. IV

e. V

 

15.   Perhatikan gambar berikut !

 

 

 

0,1 mol      0,2 mol    0,3 mol    0,4 mol     0,5 mol

K               L            M            N             O

Jika zat Non elektrolit tersebut dilarutkan ke dalam 250 gram air, maka yg mempunyai titik beku paling besar adalah larutan ……

a.  K

b.  L

c.  M

d.  N

e.  O

c.  M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Perhatikan diagram PT berikut !

P ( atm )

 

G     H                             I         J

Daerah penurunan titik beku  dinyatakan oleh…..

a.   A – B

b.   B – C

c.   D – E

d.   G – H

e.    I – J

 

17.  Peristiwa efek tyndalli dapat dijumpai pada ……

a.   pembuatan cat

b.   penjernihan air lumpur

c.   air susu jadi masam

d.   berkas sinar lampu mobil

e.   terjadinya delta dimuara sungai

 

18.  Jelaga dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna  bahan bakar. Jumlah jelaga paling banyak akan dihasilkan dari pembakaran senyawa hidrokarbon …..

a.   C3H8

b.   C5H12

c.   C9H20

d.    C10H22

e.    C12H26

 

19.  Nama yang tepat untuk senyawa berikut ini adalah ….

CH3 – CH2 – CH –   CH –  C = CH2

ê                  ê

CH3 CH3

a.   2,4 – dimetil heksana

b.   2,4 – dimetil – 1 – heksena

c.   2,4 – dimetil – 2 – heksena

d.   2,4 – dimetil – 1 – heptena

e.   2,4 – dimetil – 2 – heksena

 

 

 

 

 

 

 

20.  Perhatikan persamaan reaksi berikut ini !

 

O                                      O

 

CH3 – C- OH + CH3OH à CH3 –  C- O– CH3 + H2O

 

Jenis reaksi pada persamaan reaksi tersebut adalah ….

a.  adisi

b.  eliminasi

c.  oksidasi

d. esterifikasi

e. polimerisasi

 

21.  Perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini !

O

CH3 – CH2 – CH2 – C – H

Senyawa tersebut berisomer fungsi dengan senyawa …

a.  butanol

b.   butanal

c.   butanon

d.   asam butanoat

e.   etil etanoat

 

22. Berikut adalah struktur senyawa Benzena :

NH3

‌‌‌‌‌

 

 

 

Nama senyawa tersebut adalah….

a.   Fenol

b.   Anilina

c.   Toluena

d.  Benzaldehida

e.  Asam Benzoat

 

23.  Polimer yang diperoleh melalui proses polimerisasi adisi adalah….

a.   amilun

b.   selulosa

c.   protein

d.  asam nukleat

e.  karet alam

 

24.  Sifat senyawa karbohidrat :

– larut dalam air dan terhidrolisis

– tidak mempunyai gugus pereduksi

Senyawa karbohidrat yang dimaksud adalah….

a. glukosa

b. fruktosa

c.  sukrosa

d. maltosa

e. laktosa

 

25.  Untuk mengidentifikasi adanya ikatan peptida dalam protein pada bahan makanan dapat dilakukan dengan  pereaksi…..

a.   fehling

b.   benedict

c.   biuret

d.  tollens

e.  Xantoproteat

 

26.  Reaksi berikut yang merupakan reaksi eksoterm adalah….

a.   SO2 à S + O2 , DH = 70,96 kJ

b.   SO3 à S + O2, DH = 94, 45 kJ.

c.   C + O2 à CO2 + 394,1 kJ

d.   H2O + 242 kJ à H2 + 02

e.   CO2 + H2O à CH4 + O2, DH = 802,0 kJ

 

Pengaduk

 

 

Termometer

 

 

 

 

Gambar Kalorimeter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.                                              Dalam suatu kalorimeter sebanyak 50 ml larutan HCl 1 M pada suhu 27oC dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1M yang suhunya 27oC. Setelah dicampur suhunya  naik menjadi 33 oC, maka perubahan entalpi rekasi adalah …. kJ   (ῤ = 1, c = 4,18 J/g K)

 

a.     – 108,68 KJ

a.

b.

 

c.

 

d.

e.     50 x 4,18 x 6

 

28.  Entalphi rekasi pada pembakaran sempurna 1 mol gas C3H8 menurut reaksi :

C3H8 (g) + 502 (g) à 3 CO2 (g) + 4 H2O () adalah – 2228,6 KJ/mol. Entalphi pembentukan gas propana, C3H8 adalah ….

(DHf0 H2O (g) = -286,8 KJ / mol DHf0 CO2 (g) = -395,2 KJ/mol)

a.   – 108,6 KJ / mol

b.   – 104,2 KJ / mol

c.   – 100,8 KJ / mol

d.   104,2 KJ / mol

e.   108,6 KJ / mol

 

29.  Pada suhu 278oC, reaksi 2NO (g) + Br2 (g) à 2 NOBr (g) diperoleh data sebagai berikut :

 

Percobaan Konsentrasi (M) Laju Reaksi (M/dt)
NO Br2
1

2

3

4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

12

24

48

x

Laju reaksi dari percobaan ke – 4  adalah…..

a. V = k [0,2] [0,3]

b. V = k [0,2]2 [0,3]

c. V = k [0,2] [0,3] 2

d. V = k [0,2] [0,3]3

e. V = k [0,2]3 [0,3]

 

30.  Perhatikan gambar proses pelarutan garam disertai waktu pelarutannya

 

 

I.                      30 detik         II.                   7 detik

 

 

Massa zat yang dilarutkan dan volume  pelarut pada keduanya sama. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi pelarutan adalah ….

 

a.      volume

b.      tekanan

c.      konsentrasi

d.      luas permukaan

e.      Sifat zat

 

31.  Menurut reaksi NH4 Cl (aq)     NH3 (g) + HCl (g), jika volume sistem diperbesar, maka pernyataan yang benar adalah….

a. gas NH3 berkurang

b. gas NH3 bertambah

c. gas NH3 tetap

d. gas HCl berkurang

e. gas HCl tetap

 

32.  Dalam ruang 2 liter keadaan tertutup dimasukkan 2 mol gas P dan 2 mol gas Q dengan persamaan 2P + 3 Q         P2Q3 . Pada saat kesetimbangan, terdapat 1 mol gas P, maka tetapan kesetimbangan reaksi (kc) tersebut adalah ….

a. 16

b. 32

c. 48

d. 64

e. 80

 

 

 

 

 

33.  Asam oksalat dapat dioksidasi dalam suasana asam oleh KMnO4 menurut persamaan reaksi berikut:

C2O42- + MnO4 à Mn2+ + H2O + CO2

untuk mengoksidasi 2 mol ion C2O4-2 diperlukan ion MnO4 sebanyak ….mol

a. 0,2

b. 0,4

c. 0,6

d. 0,8

e. 1,0

 

34.  Diketahui :

Cu2+(aq) + 2e        Cu (S) Eo = + 0,34 Volt

Cr3+(aq) + 3e        Cr (S)  Eo = – 0,74 Volt

Diagram sel reaksi tersebut adalah….

a. Cu  êCu 2+ êê Cr3+ l Cr

b.  Cr ê Cr 3+ êê Cu 2+ ê Cu

c.  Cu2+ êCu 3+ êê Cr ê Cu

d.  Cr 3+ ‌êCr  ‌ê‌ê‌Cu 2+ l Cu

e.  Cr 3+ ê Cr  êê Cu êCu2+

35.  Untuk membuat gas Cl2 dapat di elektrolisis dari larutan NaCl. Jumlah arus listrik yang diperlukan untuk membuat 33,6 liter gas Cl2 (STP) dari proses tersebut selama 30 menit adalah…( Ar Cl = 35,5 )

a.    x

b.    x

c.    x

d.     x

e.     x 96500 x 30 x 60

 

36.  Cara yang tepat digunakan untuk mencegah perkaratan  besi pada kilang minyak lepas pantai  adalah dengan ….

a.   pengecatan

b.   plastik

c.   Krom

d.  magnesium

e.  tembaga

 

37.  Unsur-unsur di alam ada yang terdapat dalam bentuk bijih mineral dan ada yang bentuk unsur bebas. Berikut beberapa mineral di alam :

1. Bauksit

2. Kriolit

3. Kalkopirit

4. asbes

5. Silikat

Mineral yang mengandung  silikon adalah …..

a.   1 dan 2

b.   2 dan 3

c.   3 dan 4

d.  3 dan 5

e.  4 dan 5

 

38.  Beberapa sifat yang dimiliki suatu unsur adalah :

1. dalam air bereaksi eksplosif

2. Lunak, dapat diiris dengan pisau

3. Membentuk oksida basa

Unsur tersebut terletak pada golongan :

a.  halogen

b.  alkali

c.  alkali tanah

d. gas mulia

e. transisi

 

Informasi digunakan untuk menjawab soal No. 39 dan 40

 

Perhatikan beberapa poses pembuatan suatu senyawa / unsur:

 

No Proses
1

2

3

4

5

Proses Downs

Proses  Haber Bosch

Proses Kontak

Proses Hall Herault

Proses Gibbs

 

39. Untuk membuat logam alumunium adalah….

a.  1

b.  2

c.  3

d.  4

e.  5

 

40.  Unsur atau senyawa yang di peroleh dapat digunakan untuk ….

a. rangka pesawat

b. obat luka

c. penguat tulang

d. fotografi

e. mengetsa kaca

 

 

 

 

 

 

 

=== Semoga sukses ===

 

Advertisements

3 Responses

  1. saya ingin bergabung

  2. pengajar kimia percik

  3. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: